Kai-Yu has received the oral presentation Award at the 2022 AlChE annual meeting

Kai-Yu has received the oral presentation Award at the 2022 AlChE annual meeting, Phoenix, AZ.

Congrats! Kai-Yu!