ChBE Trivia night with Kong group members!

Kong group members attended to ChBE Trivia night for Grad students

Deborah, Shengzhe, Joanne, Sehong, Yujin, Kai-Yu, Eunmi, Jason and Daniel.

John took this photo