ChBE Picnic with Kong group members

ChBE Picnic

2021 ChBE Picnic

Seulgi, Dr. Eunmi Kim, Sehong, Lauren, Joanne, Eric, Professor Kong, Kai-Yu, Ryan and Yu-Heng.